Реформа энергетики от коалиции: антироссийский пакт

Коалиция намерена понизить роль России в энергокомплексе Украины

нас ...
Реформа энергетики от коалиции: антироссийский пакт

Накануне годовщины Майдана основные пять политических сил, прошедших в парламент парафировали коалиционное соглашение. Его значительная часть посвящена вопросу реформы энергетики и энергонезависимости страны. Естественно, что многие пункты отличаются декларативностью, а также расплывчатостью формулировок, но в целом вектор направления понятен – отказ от российской зависимости в сфере поставок энергоносителей.

Приводим полностью текст коалиционного соглашения в сфере энергетики.

XII. РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Ми будемо формувати державну політику, яка надаватиме чіткі та прогнозовані орієнтири щодо структурного розвитку енергетичної галузі.

Ми проведемо структурні реформи в енергетичній галузі, що передбачають лібералізацію газового, електроенергетичного, вугільного ринків, ефективну реорганізацію НАК «Нафтогаз України» та перехід на єдині для всіх споживачів принципи ринкового ціноутворення на газ та електроенергію з метою створення стимулів для їх економії, зниження непродуктивних витрат держави і підтримки стійкого економічного розвитку.

Ми забезпечимо необхідні умови щодо залучення інвестицій в енергетичну галузь для проведення її структурної модернізації, реконструкції об’єктів інфраструктури та збільшення власного видобутку газу, нафти та вугілля з метою формування конкурентоздатної та ефективної інфраструктури галузі, зменшення залежності від імпорту енергоносіїв та гарантування стабільності постачання енергії споживачам.

Ми здійснимо широку диверсифікацію джерел постачання імпортованих первинних джерел енергії та палива для атомних електростанцій з метою посилення безпеки і надійності енергопостачання, розвитку конкуренції між постачальниками, зменшення рівня монополізації та загрози ізоляції українського енергетичного ринку.

Ми забезпечимо перехід до енергоефективного та енергоощадливого використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій, що дозволить скоротити енергоємність ВВП не менше ніж на 20% протягом п’яти років.

1. Реорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства в сфері енергетики у відповідності до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

1.1. Реформування газового та електроенергетичного ринків відповідно до вимог Третього енергетичного пакету для забезпечення ефективного відокремлення основних видів їх виробничої діяльності:

1.1.1. проведення комплексної реорганізації НАК «Нафтогаз України» та сертифікації оператора ГТС з метою відокремлення діяльності з видобування, транспортування, зберігання та постачання природного газу та забезпечення прозорого і безперешкодного доступу до газотранспортної інфраструктури; (4 кв. 2015 р.)

1.1.2. забезпечення умов для залучення кваліфікованих інвесторів до управління активами газотранспортної системи та підземних сховищ газу, які передбачатимуть 100% збереження майна у державній власності та залучення іноземних інвестицій для їх комплексної модернізації; (3 кв. 2015 р.)

1.1.3. забезпечення відокремлення транспортування та розподілу природного газу від інших видів діяльності суб’єктів, які здійснюють діяльність на газовому ринку; (1 кв. 2015 р.)

1.1.4. забезпечення відокремлення передачі та розподілу електроенергії від інших видів діяльності суб’єктів, які здійснюють діяльність на ринку електричної енергії; (2015-16 рр.)

1.2. Гармонізація регуляторного середовища функціонування ринків природного газу та електричної енергії в Україні з європейськими нормами Третього енергетичного пакету. Зокрема, оновлення базового законодавства про газовий ринок, перехід на тарифну систему транспортування «вхід-вихід»; (1 кв. 2015 р.)

1.3. Здійснення нормативно-правових та технологічних заходів щодо синхронізації енергетичної системи України із об'єднанням енергетичних систем країн ЄС ENTSO-E; (до 2020 р.)

1.4. Удосконалення нормативно-правової бази та технічних передумов для створення майданчика з торгівлі природним газом (хаба) з метою більш ефективного використання газосховищ та іншої газотранспортної інфраструктури, а також поступового введення в практику спотових та ф’ючерсних операцій для визначення ринкової ціни на природний газ через прозорий механізм її формування; (2015 р.)

1.5. Лібералізація електроенергетичного ринку, шляхом переходу від моделі єдиного покупця до моделі прямих договорів між постачальниками та споживачами електричної енергії та балансуючого ринку (доопрацювання Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», у т.ч. до вимог Третього енергетичного пакету, та його впровадження).

2. Поетапна ліквідація перехресного субсидіювання та вирівнювання цін на природний газ та електричну енергію

2.1. Поступова ліквідація перехресного субсидіювання (багаторівневої тарифної системи) шляхом встановлення цін та тарифів для всіх споживачів, включаючи населення, на економічно обґрунтованому рівні та одночасне здійснення переходу до адресних дотацій соціально-вразливим верствам населення (протягом 2015-2017 років). Введення мораторію на надання нових пільгових цін та тарифів для окремих галузей промисловості та споживачів електричної енергії та газу на рівні закону.

Приведення відпускних цін на газ власного видобутку для державних газовидобувних компаній до економічно обґрунтованого рівня з покриттям необхідних інвестиційних витрат.

3. Забезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективності

3.1. Гарантування на рівні закону незалежного статусу регулятора у сфері енергетики відповідно до вимог Третього енергетичного пакету з метою забезпечення належного рівня прозорості на монопольних ринках та ефективного нагляду за дотриманням конкуренції; (4 кв. 2014 р.)

3.2. Впровадження стандартів Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей (EITI), законодавче закріплення вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності видобувних компаній виключно за міжнародними стандартами; (МСФЗ)

3.3. Впровадження сучасних європейських стандартів корпоративного управління держаними енергетичними компаніями у відповідності до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку; (протягом 2015–16 рр.)

3.4. Проведення інвентаризації договорів про спільну діяльність в нафтогазовидобувній галузі за участі державних компаній та здійснення комплексного аудиту використання державними та приватними нафтогазовидобувними підприємствами виданих спеціальних дозволів на користування надрами з метою анулювання тих спецдозволів, за якими не виконуються у повній мірі зобов’язання в частині виконання програми робіт. (1-2 кв. 2015 р.) Продаж відкликаних спецдозволів на відкритих аукціонах;

3.5. Законодавче зниження кворуму проведення загальних зборів акціонерних товариств до 50%+1 акція; (4 кв.2014 р.)

Законодавче відкриття структури тарифів на природний газ, електроенергію, теплову енергію, їх транспортування.

4. Приведення податкового навантаження на нафтогазовидобувну галузь у відповідність до кращої світової практики

4.1. Встановлення рівної для підприємств всіх форм власності плати за користування надрами під час видобутку газу на економічно обґрунтованому рівні, який забезпечить рентабельність діяльності галузі. Гарантування стабільності та незмінності фіскального режиму для галузі видобування вуглеводнів задля залучення значних довгострокових іноземних інвестицій згідно з Податковим кодексом України.

Впровадження диференційної системи ставок плати за користування надрами для створення сприятливих умов видобутку вуглеводнів на виснажених родовищах, низькодебітних свердловинах і родовищах зі складними умовами розробки (на глибинах від 3,000 до 5,000 метрів), що дозволить розробляти комерційно непривабливі за існуючих умов поклади. (4 кв. 2014 р.)

5. Удосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузь

5.1. Створення привабливого та зрозумілого для міжнародного інвестора базового законодавства, що передбачає (4 кв. 2014 р.):

5.1.1. кодифікацію нормативно-правової бази у сфері надрокористування шляхом прийняття оновленої редакції «Кодексу про надра», яка поєднає у собі удосконалені норми законів «Про нафту і газ», «Про газ (метан) вугільних родовищ», «Про державну геологічну службу», «Гірничий закон України», а також врегулювання на рівні закону порядку надання спеціальних дозволів та проведення аукціонів з їх продажу;

5.1.2. закріплення на рівні закону вичерпного переліку причин призупинення дії або анулювання спецдозволів, а також першочергового права розвідника корисних копалин на їх видобуток;

5.1.3. спрощення умов надання земельних ділянок для проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт, облаштування та розробки родовищ, прокладання трубопровідних та електричних мереж;

5.1.4. підвищення прозорості принципу розрахунку початкової вартості спецдозволів, зокрема впровадження диференційованого підходу залежно від цільового призначення робіт (розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів (ресурси чи запаси) і виду покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи нетрадиційні методи);

5.1.5. врахування особливостей розробки та видобутку нетрадиційних вуглеводневих покладів;

5.1.6. скасування преференції на отримання спецдозволів для підприємств з державною часткою;

5.1.7. виключення вимог щодо обов’язковості для надрокористувачів проведення моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов користування надрами;

5.1.8. запровадження спрощеного онлайн доступу до державної геоінформації в обсязі та цифровій якості, необхідній для вияву комерційної зацікавленості приватних надрокористувачів;

5.1.9. удосконалення механізму державно-приватного партнерства в межах спільної діяльності та/або угод про розподіл продукції.

5.2. Перехід до стимулюючого тарифоутворення в сфері транспортування та розподілу природного газу, передачі та постачання електричної енергії, а також транспортування і поставки теплової енергії; (2015-16 рр.)

5.3. Забезпечення нормативно-правової бази для виконання інвестиційних програм у ядерно-енергетичній галузі з метою розвитку існуючих та створення нових елементів ядерно-паливного циклу в рамках дотримання міжнародного законодавства у ядерній сфері. Підвищення безпеки ядерних реакторів, продовження термінів їх експлуатації, будівництва реакторів нового покоління, будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива, перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему. (починаючи з 2015 р.)

6. Реформа вугільної галузі

6.1. Приватизація усіх вугледобувних підприємств відповідно до Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»; (протягом 2015–2016 рр.)

6.2. Ліквідація/консервація усіх шахт, які не вдалося приватизувати; (протягом 2015–2019 рр.)

6.3. Реалізація Концепції створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації).

Протягом п’яти років, щорічне збільшення обсягів державної підтримки на охорону праці, захист навколишнього середовища, реструктуризацію вугільної галузі та соціальну підтримку працівників, що вивільняються, в межах, встановлених в п.п. 6.4.2. цього розділу; (4 кв. 2015 р.)

6.4. Оптимізація державної підтримки вугільної галузі з метою проведення ефективної реструктуризації галузі (ліквідація та консервація шахт), забезпечення самоокупності видобутку вугілля та скорочення до 2020 р. державної підтримки до мінімального обсягу (тільки для цілей водовідливу та захисту навколишнього середовища) шляхом розробки відповідного Закону України, що передбачає наступні принципи: (2 кв. 2015 р.)

6.4.1. заборону державної підтримки для модернізації/технічного переоснащення шахт, будівництва нових шахт, та шахт, переданих в оренду та концесію;

6.4.2. фіксацію щорічного загального обсягу державної підтримки вугільної галузі на п’ять років в розмірі, що не перевищує поточний рівень державної підтримки вугільних шахт, які знаходяться на контрольованій Україною території, передбачаючи щорiчне зменшення (не менше ніж на 20%) видатків на видобування вугілля та одночасне збільшення (не менше ніж на 20%) обсягу видатків на охорону праці, захист навколишнього середовища, реструктуризацію вугільної галузі та соціальну підтримку працівників, що вивільняються;

6.4.3. починаючи з 2021 р., заборона всіх видів державної підтримки вугільної галузі, окрім державної підтримки для цілей водовідливу та захисту навколишнього середовища.

6.5. Лібералізація вугільного ринку: (2 кв. 2015 р.)

6.5.1. впровадження біржової форми торгівлі вугіллям (електронні торги) з метою переходу до ринкового ціноутворення на енергетичне вугілля;

6.5.2. перехід на прямі договори продажу вугілля, ліквідація ДП «Вугілля України».

7. Диверсифікація джерел постачання імпортованих первинних джерел енергії та палива для атомних електростанцій

7.1. Збільшення імпорту газу з ЄС шляхом розширення технічних можливостей постачання за напрямом європейського газотранспортного коридору «Північ-Південь»;

7.2. Диверсифікація постачальників палива для атомних електростанцій і послуг на окремих стадіях ядерно-паливного циклу;

7.3. Поступове введення в дію вимоги про те, що річний обсяг імпорту природного газу, нафти/нафтопродуктів та вугілля в Україну з одного джерела не може перевищувати 30%.

8. Стимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВП

8.1. Прийняття Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року;

8.2. Прийняття Закону про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, що імплементує вимоги Директив ЄС щодо енергоефективності;

8.3. Стимулювання залучення інвестицій в модернізацію об’єктів у сфері теплопостачання, створення виробничих потужностей з комбінованого виробництва тепла та електроенергії, інших об’єктів з виробництва тепла з відновлювальних джерел енергії;

8.4. Перегляд існуючого законодавства щодо стимулювання виробництва електроенергії з нетрадиційних та відновлювальних джерел, реформа системи зелених тарифів та їх балансування (зменшення необґрунтовано завищених тарифів, підвищення недостатніх тарифів, перегляд місцевої складової у відповідність до вимог СОТ); (1 кв. 2015 р.)

8.5. Удосконалення законодавства в частині стимулювання ширшого використання біометану (біогазу, що доведений до діючих стандартів на природний газ) в якості альтернативного джерела вуглеводнів та забезпечення недискримінаційного доступу до газотранспортної інфраструктури виробників біометану з метою його транспортування, розподілу та постачання споживачам;

8.6. Створення сприятливих законодавчих умов для реалізації проектів, спрямованих на скорочення або заміщення споживання газу (шляхом тарифної політики, скорочення бюрократичних процедур тощо).

Оценить материал:
load
Рейтинг: 5.00
1